การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ

หนังสือน่าอ่าน - หนังสือ “การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ” จะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านพัฒนาตนเองจนเป็นนิสัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้เริ่มจากการดูแลอนามัยของตน เพราะธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้รู้จักใช้กำลังกาย หากไม่ออกกำลังกายสุขภาพจะทรุดโทรมไม่มีกำลังทำงาน คนเราต้องมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งจุดหมายนั้นต้องเป็นสิ่งที่เรารักมากที่สุด และอยากจะเป็นมากที่สุด และถ้ารู้จักการทำจิตให้นิ่ง จิตจะมีกำลังและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิด ยังมีอีกหลายวิธีที่เน้นการให้ผลดีเพื่อชีวิตที่ดี