หนังสือชุดมหาสาวก

หนังสือน่าอ่าน - หนังสือน่าอ่าน วันนี้ได้แก่ ชุด "มหาสาวก"  เรื่องราวของอริยสาวกทั้ง 5 ได้แก่  พระโมคคัลลานะ  มหาสาวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเลิศทางฤทธิ์  พระสารีบุตร มหาสาวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศด้านปัญญา พระมหากัสสปะ มหาสาวกผู้เป็นเลิศทางธุดงค์ พระอานนท์ พุทธอุปัฎฐาก  ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวง 5 ประการ

และพระอนุรุทธะ  มหาสาวกผู้เป็นเลิศทางด้านทิพยจักษุ รวมประวัติ และความตั้งมั่น สั่งสมบารมี กระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกข์ และเป็นกำลังเผยแผ่พระศาสนาเป็นเนื้อนาบุญของโลก


ออกอากาศวันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 12:49 น.