สามเณรธรรมาสน์ทอง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน(บานใหม่)” ตอน “สามเณรธรรมาสน์ทอง” หน้าที่สำคัญ ของพระภิกษุ สามเณร คือ การเผยแผ่หลักธรรม คำสอน ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งโครงการสามเณรธรรมมาสน์ทอง คือ1 ในโครงการที่จะอบรมให้สามเณร สามารถเทศนาธรรม ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อต่อยอด การเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ของพระพุทธองค์ให้ธำรงค์ไว้ และมั่นคงสืบไป

ออกอากาศวันที่ 4 ส.ค. 2559 เวลา 15:45 น.