ลี้ ศรีแห่งล้านนา

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ลี้ ศรีแห่งล้านนา” อำเภอหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย พระนางจามรี ราชธิดาเจ้าเมืองหลวงพระบาง หนีภัยข้าศึก และโรคระบาดมาสร้างเมืองบริเวณวัดพระธาตุดวงเดียว ตั้งชื่อว่า “เมืองลี้” มีศาสนสถานสำคัญหลายแห่ง บอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณ มรดกตกทอดที่พึงรักษาไว้

ออกอากาศวันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.