วีรชนคนชาติไทย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “วีรชนคนชาติไทย” ชายและหญิงผู้มีนามปรากฏในประวัติศาสตร์ฐานะผู้ร่วมกันสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นกอปรด้วยความจงรักภักดีและเสียสละ สร้างวีรกรรมเป็นที่ยกย่องเชิดชู นับจาก สมเด็จพระสุริโยทัย ชาวบ้านบางระจัน นายขนมต้ม พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวสุรนารี ท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทร

ออกอากาศวันที่ 2 พ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.