สวนป่ารักน้ำ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “สวนป่ารักน้ำ” พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ใช่แค่สวยอย่างเดียว อำนวยประโยชน์ตั้งแต่ยังเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร สร้างอากาศบริสุทธิ์ แหล่งเรียนรู้ พืชพันธุ์ ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ออกอากาศวันที่ 3 พ.ย. 2559 เวลา 15:45 น.