ทะเลที่ไร้ปลา

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ทะเลที่ไร้ปลา” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริ ให้จัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลในเขตที่ทำการประมงชายฝั่งของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่มีปัญหา พร้อมทั้งจัดทำปะการังเทียมให้เกิดเป็นแหล่งชุมนุมและที่อยู่อาศัยของปลา ตามที่ได้รับการกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากชาวบ้าน บ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ออกอากาศวันที่ 13 พ.ย. 2559 เวลา 07:52 น.