ชีวิตสุขใจ ในสังคมบวร

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่”  ตอน “ชีวิตสุขใจ ในสังคมบวร” ร่วมสร้างสังคมสุขใจ ด้วย 3 พลังประสาน บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ตามแนวพระราชดำริ คือการพึ่งพาอาศัย เกื้อกูล มีน้ำใจ ของคนในสังคม ที่ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ในวิถีพอเพียง เช่น ชุมชนเทพลีลา และรุ่งมณีพัฒนา

ออกอากาศวันที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 15:45 น.