ศาสน์แห่งสยาม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ศาสน์แห่งสยาม” ประเทศไทยประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติหลากศาสนา แม้พระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาหลักแต่ศาสนิกในคริสต์ศาสนา อิสลาม ฮินดู ซิกข์ และอื่นๆ เข้ามามีถิ่นฐานเผยแผ่แนวทางคำสอนได้อย่างเสรี แม้วิถีทางแตกต่างกันแต่ทุกศาสนาล้วนมีจุดมุ่งหมายสร้างคุณธรรมให้เกิดแก่มนุษย์และสังคม

ออกอากาศวันที่ 4 ม.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :