การบริหารจัดการน้ำ 4

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “การบริหารจัดการน้ำ 4”  พื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำปากพนัง นครศรีธรรมราช ถูกทำลายกลายเป็นที่อยู่อาศัย เริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำจืด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทราบ จึงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างประตูระบายน้ำ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างระบบกักเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำอื่นๆ เพิ่มเติม รักษาและฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวบ้าน คืนความอุดมสมบูรณ์ฐานะ ”อู่ข้าวอู่น้ำ” และช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ของคนในพื้นที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลอีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 22 ม.ค. 2560 เวลา 07:52 น.