กล้าปัญญาแห่งพุทธศาสนา

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “กล้าปัญญาแห่งพุทธศาสนา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานกองทุนเล่าเรียนหลวงสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรศึกษาพระธรรมวินัย สร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจและความคิดของประชาชน

ออกอากาศวันที่ 12 ก.พ. 2560 เวลา 07:52 น.