อรุณรุ่งแห่งพุทธ : แสงธรรมบนแผ่นดินทอง

กระจกหกด้าน -  “อรุณรุ่งแห่งพุทธ : แสงธรรมบนแผ่นดินทอง” พระพุทธศาสนาคือศรัทธาหลักที่เผยแผ่ในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๔ ก่อนจะปรากฏร่องรอยหลักฐานการสร้างสรรค์วัตถุธรรมราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ในวัฒนธรรมทวารวดี วิวัฒน์ผ่านกาลเวลาจนถึงสมัยสุโขทัย จึงได้เริ่มแบบแผนก่อนกลายเป็นต้นเค้าของพระพุทธศาสนา และสืบมาตราบปัจจุบันสมัย

ออกอากาศวันที่ 1 มี.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :