อรุณรุ่งแห่งพุทธ : แสงธรรมบนแผ่นดินทอง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “อรุณรุ่งแห่งพุทธ : แสงธรรมบนแผ่นดินทอง” พระพุทธศาสนาคือ ศรัทธาหลักที่เผยแผ่ในดินแดนประเทศไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๔ ก่อนจะปรากฏร่องรอยหลักฐานการสร้างสรรค์วัตถุธรรมราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ในวัฒนธรรมทวารวดี วิวัฒน์ผ่านกาลเวลาจนถึงสมัยสุโขทัย จึงได้เริ่มแบบแผนก่อนกลายเป็นต้นเค้าของพระพุทธศาสนา และสืบมาตราบปัจจุบันสมัย

ออกอากาศวันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :