เถรวาทแบบไทย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เถรวาทแบบไทย” พระพุทธศาสนาซึ่งนับถือในประเทศไทยเรียกว่านิกายเถวราท หรือหินยาน สืบสานจากครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช สถาปนามั่นคงสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์แยกแขนงออกเป็น 2 นิกายใหญ่ คือ มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย ดำรงวัตรปฏิบัติ และแนวทางคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ออกอากาศวันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :