ดั่งฟ้าประทาน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ดั่งฟ้าประทาน” สมเด็จพระยุพราชเป็นโรงพยาบาลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ตั้งพระทัยที่จะสานต่อโอกาสการรักษาพยาบาลแก่ราษฎรผู้ยากไร้ เหมือนกับที่สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระอัยกาทรงเคยทำไว้

ออกอากาศวันที่ 30 เม.ย. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :