เบญจมบพิตร บพิตรพิมุข

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เบญจมบพิตร บพิตรพิมุข” วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา พ.ศ.2442 “เบญจมบพิตร” แปลว่า “วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5” ส่วนวัดบพิตรพิมุขวรวิหารเป็นวัดราษฎร์โบราณสร้างก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ชื่อเดิม “วันตีนเลน” หรือ “วัดเชิงเลน” สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในรัชกาลที่2 ทรงสถาปนาและพระราชทานนาม

ออกอากาศวันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.