วิถีพุทธ-วิสัยไทย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “วิถีพุทธ-วิสัยไทย” พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแบบอเทวนิยม พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย เน้นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสู่ความหลุดพ้นหรือ “นิพพาน” ตามมรรควิธีของพระพุทธองค์ด้วย “อริยสัจสี่” ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค

ออกอากาศวันที่ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 15:45 น.