มุสลิมถิ่นแดนไทย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “มุสลิมถิ่นแดนไทย” “ศาสนาอิสลามนี้มีความดีเป็นพื้นฐาน เพราะว่าศาสนาอิสลามสอนให้ทุกคนเป็นพลเมืองดี ทุกคนมีความเข้มแข็ง มีวินัย และมีความปรารถนาดีต่อกันนี้เป็นหลักที่สำคัญ ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างบ้านเมืองให้เจริญและมั่นคง” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ออกอากาศวันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 15:45 น.