มิสซังสยาม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “มิสซังสยาม” คริสตศาสนาเข้ามาในประเทศไทยประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อมิชชันนารีหรือหมอสอนศาสนานิกายโรมันคาทอลิคพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานของชาวโปรตุเกส คริสต์ศตวรรษที่ 17 รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมคริสตศาสนา รากฐานการขยายมิสซังสยาม

ออกอากาศวันที่ 6 ก.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :