ผืนนาพระราชทาน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ผืนนาพระราชทาน” ปี 2518 รัฐบาลออกพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสนับสนุนพระราชทานที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สี่หมื่นกว่าไร่แก่สปก. โดยให้สิทธิแก่ผู้อาศัยเดิม อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ชั่วลูกชั่วหลาน

ออกอากาศวันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 07:52 น.