เกษตรทฤษฎีใหม่

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เกษตรทฤษฎีใหม่” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแนะวิธี การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ส่วนแรก 30% ขุดสระเก็บน้ำ ส่วนที่ 2 30% ปลูกข้าวเป็นอาหารทั้งปี ส่วนที่ 3 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ สมุนไพร ใช้บริโภค เหลือจำหน่ายเป็นรายได้ ส่วนที่ 4 อีก 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โรงเลี้ยงสัตว์ โรงเพาะเห็ด เพาะไม้ดอกไม้ประดับ โรงปุ๋ยและคอกสัตว์

ออกอากาศวันที่ 24 ก.ย. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :