ดินดานอุดมสมบูรณ์สู่อ่าวคุ้งกระเบน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ดินดานอุดมสมบูรณ์สู่อ่าวคุ้งกระเบน” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน สถานที่สาธิต และเผยแพร่ความรู้การเลี้ยงสัตว์ทะเลตามแนวชายฝั่ง จัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม พัฒนาการเลี้ยงกุ้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบชลประทานน้ำเค็ม ควบคู่กับ การบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ

ออกอากาศวันที่ 22 ต.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :