พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

มรดกของกรุงศรี

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “มรดกของกรุงศรี” อยุธยาคือราชธานีที่เจริญรุ่งเรืองแต่ครั้งอดีต ปรากฏหลักฐานจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เป็นอนุสรณ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 07:52 น.