NEXT ONAIR

พระมหากรุณาที่บ้านนายาว
“กระจกหกด้าน” ตอน “พระมหากรุณาที่บ้านนายาว” โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา หมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยิ่ง ที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ได้รับพระราชทานเงินทุนช่วยเหลือด้านการศึกษา อาหารกลางวัน และส่งเสริมอาชีพ
02-12-2015 | 15:45