NEXT ONAIR

สวนหมาก ณ บางกอก
 “กระจกหกด้าน” ตอน “สวนหมาก ณ บางกอก” ความเป็นเมืองหลวงบดบังเงาอดีตของสวนบางกอกที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยวิถีชีวิตพึ่งพิงธรรมชาติ ความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมด หากยังมีบางแห่งหลงเหลือเป็นมรดกสีเขียวสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิม
29-04-2014 | 16:00