กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

บำรุงศิลป์

ตอน “บำรุงศิลป์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับยกย่องฐานะเจ้าฟ้าอัครศิลปิน ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” พ.ศ.๒๕๓๑ และ “วิศิษฏศิลปิน” วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖

ออกอากาศ : 2 เม.ย. 2558