กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

สืบศาสน์สานธรรม

“กระจกหกด้าน” ตอน “สืบศาสน์สานธรรม”  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา  ทรงฟื้นฟูประเพณีฉลองวันวิสาขบูชา  ทรงประกาศเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันจุดโคมประทีป  และส่งบัตรอวยพรที่มีข้อธรรมะ  ทรงเป็นแม่กองซ่อมแซมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  งานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ทรงบูรณะวัดท่าสุทธาวาส  จังหวัดอ่างทองและทรงรับไว้ในพระราชูปภัมภ์

ออกอากาศ : 6 ส.ค. 2558