กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

เวสสันดร

“กระจกหกด้าน” ตอน “เวสสันดร” ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธบิดาและพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ เกิดฝนโบกขรพรรษ พระสงฆ์สาวกกราบทูลอาราธนาตาม ทรงแสดงเรื่องมหาเวสสันดรชาดก เริ่มจากพระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร จนถึงพระเวสสันดรและพระนางมัทรีทรงลาผนวชเสด็จกลับสูนครสีพี

ออกอากาศ : 31 ต.ค. 2557