กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

ภูฟ้าพัฒนา

“กระจกหกด้าน” ตอน “ภูฟ้าพัฒนา” ศูนย์กลางของการเรียนรู้และถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เด็กเยาวเกษตรกรประชาชนทั่วไป เกิดจากพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ที่จะทรงพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ยากไร้และเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ออกอากาศ : 3 ก.ย. 2558