กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

สังคมสุขใจ ในบวร

“กระจกหกด้านบานใหม่”  ตอน “สังคมสุขใจ ในบวร” ร่วมสร้างสังคมสุขใจ ด้วย 3 พลังประสาน บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ตามแนวพระราชดำริ คือการพึ่งพาอาศัย เกื้อกูล มีน้ำใจ ของคนในสังคม ที่ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ในวิถีพอเพียง เช่น ชุมชนเทพลีลา และรุ่งมณีพัฒนา

ออกอากาศ : 14 ธ.ค. 2559