ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

กล้าปัญญาจากรัชกาลที่ 10

“กล้าปัญญาจากรัชกาลที่ 10” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง โครงการทุนพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ด้วยทรงตระหนักว่า การศึกษาของเด็กและเยาวชนคุณภาพเป็นรากฐานและเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ออกอากาศ : 26 ก.พ. 2560