ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย” พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกพืชท้องถิ่น หญ้าอาหารสัตว์ และหญ้าทั่วไปที่ขึ้นในพื้นที่น้ำขัง เพราะนอกจากชาวบ้านจะใช้ประโยชน์ ยังเป็นวัสดุจักสาน ทำเครื่องหัตถกรรมจำหน่ายเป็นรายได้ ขยะชุมชนทำเป็นปุ๋ยหมัก ประหยัดค่าใช้จ่าย อีกด้วย

ออกอากาศ : 1 ต.ค. 2560