ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

ดินดานอุดมสมบูรณ์สู่อ่าวคุ้งกระเบน

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ดินดานอุดมสมบูรณ์สู่อ่าวคุ้งกระเบน” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน สถานที่สาธิต และเผยแพร่ความรู้การเลี้ยงสัตว์ทะเลตามแนวชายฝั่ง จัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม พัฒนาการเลี้ยงกุ้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบชลประทานน้ำเค็ม ควบคู่กับ การบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ

ออกอากาศ : 22 ต.ค. 2560