ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย” จัดแสดงเรื่องราวรากฐาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พัฒนาการของวัฒนธรรมอีสานตอนล่างแถบลุ่มแม่น้ำมูล-แม่น้ำชีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 3,000 ปีถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2536

ออกอากาศ : 19 ส.ค. 2561