ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

โบสถ์พราหมณ์

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โบสถ์พราหมณ์” เทวสถานสำหรับพระนคร ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์กลางความศรัทธา ประดิษฐานเทวรูปสำคัญ และสถานประกอบศาสนพิธีพราหมณ์ รวมถึงพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตามโบราณราชประเพณี

ออกอากาศ : 20 ม.ค. 2562