พ.พ.พ.

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “พ.พ.พ.” ไทยพวน บ้านผือ อีกหนึ่งชาติพันธ์ที่เข้ามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างกลมกลืนกับวิถีดั้งเดิม ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้ก้าวไปพร้อมกันบนความสมดุลอย่างยั่งยืน

ออกอากาศวันที่ 4 เม.ย. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :