ปั้นอดีตเป็นตัว

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ปั้นอดีตเป็นตัว” หมู่บ้านเก่าแก่ผู้คนอพยพมาจากภาคเหนือ โอบล้อมด้วยภูเขาสูง ผืนนาเขียวขจี สลับสวนผลไม้ มีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมสืบทอดจากบรรพชน ผสานองค์ความรู้จากรากฐานของชุมชน สร้างกระบวนการผลิตใหม่ท่ามกลางสังคมยุคโลกาภิวัตน์

ออกอากาศวันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 17:00 น.