มอญซ่อนรส

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “มอญซ่อนรส” รามัญ เม็ง ตะเลง มอญ แม้สิ้นแผ่นดินแต่ไม่เคยสิ้นรสชาติ ยังคงอัตลักษณ์ บ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์ไว้อย่างเหนียวแน่น ส่งผ่านผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อเนื่องกันมาจนปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 17:00 น.