อรุณรุ่งแห่งความสุข

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อรุณรุ่งแห่งความสุข” ราชอาณาจักรแรกของไทยคือสุโขทัยเดิมเป็นเพียงสถานีการค้าแคว้นละโว้อิทธิพลขอมในเขตลุ่มน้ำยม ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวเมาะตะมะทางตะวันตกกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางทางตะวันออก ผู้ปกครององค์แรกคือ พ่อขุนศรีนาวนำถุม

ออกอากาศวันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 07:52 น.