วิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “วิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” กลุ่มคนหลากหลายอาชีพในอาณาบริเวณใกล้เคียงกัน อาทิ กรีดยาง ผลิตกระเบื้องดินเผา ทำน้ำตาลโตนด และประมง ฯลฯ สัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายพึ่งพาอาศัยเอื้อประโยชน์กันและกัน

ออกอากาศวันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :