ลูกเลจะนะ

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ลูกเลจะนะ” ความหวงแหนในอัตลักษณ์ สะท้อนผ่านแนวคิดอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล เรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบฉบับคนทะเล อย่างการฟังเสียงปลาใต้น้ำและอื่นๆ

ออกอากาศวันที่ 2 ส.ค. 2562 เวลา 17:00 น.