ไทพวน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ไทพวน” ประเพณีบวชช้างของชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยว ยึดโยงอดีตของผู้คนที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมร่วมกัน เกิด อัตลักษณ์ ความสมัครสมานสามัคคีปลูกฝังความดีงามของสังคมให้ดำรงคงอยู่สืบไป

ออกอากาศวันที่ 8 ก.ย. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :