เรณู ผู้ไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เรณู ผู้ไทย” ความเป็นผู้ไทยอยู่ในสายเลือดของชาวเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี งดงาม สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านด้วยจิตและวิญญาณให้ลูกหลานสืบสานต่อไป

ออกอากาศวันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 07:52 น.