พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

อรุณรุ่งแห่งความสุข

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อรุณรุ่งแห่งความสุข” ราชอาณาจักรแรกของไทยคือสุโขทัยเดิมเป็นเพียงสถานีการค้าแคว้นละโว้อิทธิพลขอมในเขตลุ่มน้ำยม ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวเมาะตะมะทางตะวันตกกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางทางตะวันออก ผู้ปกครององค์แรกคือ พ่อขุนศรีนาวนำถุม

ออกอากาศ : 26 พ.ค. 2562